Pen ze od Hitlera Jako bych napsala n kolik knihRozhovor s Radkou Denemarkovou nejen o zahrani n m p ijet rom nu Pen ze od Hitlera kter na podzim tohoto roku vy el sou asn v n m in a angli tin Radka Denemarkov lov k s

 • Title: Peníze od Hitlera
 • Author: Radka Denemarková
 • ISBN: 8072941852
 • Page: 381
 • Format: Hardcover
 • Jako bych napsala n kolik knihRozhovor s Radkou Denemarkovou nejen o zahrani n m p ijet rom nu Pen ze od Hitlera, kter na podzim tohoto roku vy el sou asn v n m in a angli tin.Radka Denemarkov lov k slovy ob lapuje ticho V jednom rozhovoru s v mi m zaujalo, e nesp te.To zn sm vn Samoz ejm e sp m Jen m m jin rytmus a chod m sp t pozd sp m od dvou do sedmiJako bych napsala n kolik knihRozhovor s Radkou Denemarkovou nejen o zahrani n m p ijet rom nu Pen ze od Hitlera, kter na podzim tohoto roku vy el sou asn v n m in a angli tin.Radka Denemarkov lov k slovy ob lapuje ticho V jednom rozhovoru s v mi m zaujalo, e nesp te.To zn sm vn Samoz ejm e sp m Jen m m jin rytmus a chod m sp t pozd sp m od dvou do sedmi r no Nic jin ho mi nezb v , kdy m m zvl dnout v echno ps t a z rove vychov vat a u ivit sv dv d ti M doktorka m uklidnila sv m zp sobem jde o n vyk, t lo si p ivykne Ale lov k si pak zase nesm v nastaven m rytmu p li ulevit a doch z i k absurdn m situac m mohla bych si j t lehnout, ale rad i po k m , a budou dv , abych si nerozhodila biorytmus.V jin m interview jste zase ekla, e p ete rukou To se dnes moc nevid.J mysl m, e sama nejsem Pro m je to paradoxn spora asu Jednak m ete ps t kdekoliv Jednak se mus te daleko v ce soust edit j t p mo k j dru, koncentrovan my lenky i slova i v ty p mo prot kaj A v te, e nem ete plan rozhazovat slovy, proto e ruka pak bol lov k si nem zahr vat A psan je v n v c Ka d slovo m b t nal hav , napsan z nutnosti Je p ece fascinuj c , e lov k slovy ob lapuje ticho, kter obklopuje lidskou du i U notebooku nebo po ta e m m pocit, e psan nem v hu, e je to poletov n mot lk a v e se d okam it vymazat, p eskupit.Budete p ekl dat dva rom ny Herty M llerov , leto n laure tky Nobelovy ceny za literaturu Znala jste tuto autorku p ed vyzdvi en m v znamnou cenou Zn m jej knihy a za ila jsem jej ten v Berl n U p ed lety tu byla snaha ji vydat, esk nakladatelstv ji v ak odm tala s t m, e rumunsk t mata tu nikoho nezaj maj To, e ji m m p ekl dat, je i pro m erstv zpr va z nakladatelstv Mlad Fronta mi volali p ed n kolika dny, kdy jsem byla na ten ve V dni Sama jsem t m byla zasko ena T m to, proto e m m t n jej ch knih r da tak si ji p elo m sama pro sebe, a jestli se to bude l bit n komu dal mu, budu jen r da m je pro v s Herta M llerov zaj mav L b se mi, jak pracuje s jazykem hn te ho jako t sto a realitu p et e poezi Vyb r si drsn t mata, p ed ni m neuh b to m me, mysl m si, trochu spole n Poch z z n mecky mluv c rodiny z rumunsk ho Ban tu, e ot zky viny, trestu, ob t a vin k to, e zlo lze zp tn t ko trestat, ale pojmenovat se mus Co se t e p eklad , kter jsou pro mne takov m spo inut m , v dechem v proudu m ho psan , tak v nakladatelstv Labyrint nyn vyjde rom n Mrtvorozen Eli ka Frankensteinov rakousk ho autora Michaela Stavari e A v Divadle Na z bradl zkou berl nsk re is rka Jo Anna Hamann v m m p ekladu hru Fritze Katera s n zvem A tan it Kolem t knihy se po d d j zvl tn v ciNa podzim v m skoro sou asn vy ly anglick a n meck p eklad rom nu Pen z pro Hitlera.Od Hitlera.Pardon S t m si ned lejte hlavu, od p ed v n Ceny Josefa kvoreck ho, kde ka d mu z nominovan ch v novali hezk artefakt z um l hmoty k pov en na ze , m u nic nezasko Byla jsem vlastn nominov na za knihu, kterou jsem nenapsala organiz to i zkomolili n zev, kter je sice slo it , ale nesm rn d le it v ka d m p smenu n zev zn Smrt, nebude se b ti aneb P b h Petra L bla Titul je parafr z n zvu sb rky Ivana Divi e Noc, nebude se b ti a z rove odkazuje ke skladb Anton na Dvo ka plus obsahuje dal vazby e se titul knihy, na kter jsem pracovala osm let a kter m hodn vnit n poni ila, komol v m di ch, je mi celkem jedno, ale nem lo by se to st vat na p ed v n liter rn ch cen, kde hraj slova d le itou roli.Tak znovu skoro sou asn vy el anglick a n meck p eklad Pen z od Hitlera.Vy ly t m najednou, s m s n m zpo d n m Byla to n hoda Kolem t knihy se po d d j zvl tn v ci byla u p elo ena nebo se p ekl d celkem do jeden cti jazyk Jako prvn vy el ma arsk p eklad a okam it jsem byla jedn m z hlavn ch host Kni n ho veletrhu v Budape ti, kde jsme o knize diskutovali s Mikl sem V mosem P ekladatel polsk ho vyd n byl nominov n na presti n polskou p ekladatelskou cenu Angelus K anglick mu p ekladu pr do lo d ky tomu, e na kni n m veletrhu v Anglii vid li z stupci nakladatelstv CSPI Canadian Scholars Press a Women s Press bro urku o esk literatu e, kde byla na Pen ze od Hitlera upout vka, a zaujalo je to U n meck ho nakladatelstv DVA byl probl m sp e v tom, kdo bude rom n p ekl dat st ly o to Christa Rothmeierov z V dn , Michael Stavari a Eva Profousov Ta jej nakonec p elo ila, a podle m skvostn.Pro si mysl te, e si zahrani n nakladatel vyb raj Pen ze od Hitlera Kv li v zahrani srozumiteln mu t matu esko n meck ch vztah To by nesta ilo a hlavn jsem dnou knihu o esko n meck ch vztaz ch nenapsala To tak nen kol literatury, ta m sv odli n prostory a podzemn sklepen , kter realitu nov rozezn Literaturu nem cenu ps t, pokud nen pro autora i autorku jedin m d vodem existence Psala jsem modelov p b h o tom, z eho na m vane chlad jak si zamindr kovan v dy sv ob ti najdou psala jsem o pam ti, kter selh v , a o ivot eny v mu sk m sv t A proto e hrdinku pozoruji mezi dv ma body, mezi zrozen m a smrt , pozoruji ji v situac ch, kter p ed ni naval osud A proto e je j d no t ve st edoevropsk m prostoru, nelze neprosv tlit lidsk m osudem kostlivce, kter m me ve sk ni D le itou roli hraje jazyk a groteskn zp sob vypr v n Douf m, e si knihu nakladatel vybrali proto, e jde o dobrou literaturu, nikoli proto, e jde o n jak t ma Tak si dnes nemohou dovolit vyd vat n co, co nepova uj za vynikaj c M na sou asn literatu e d s to, e se st v zbo m, houskou, kter se p e v k , sta jen t ma nebo vymy len image autora Tak se na psan bez liter rn ch ambic vrhaj podivn p ivn ci Kr sn tuhle zr dnou hru, kterou hraje ur it typ liter t , odkryla kauza kolem Liter rn ceny Kni n ho klubu a kolem vietnamsk ho t matu Nen to tedy tak, e bych si sedla a rozhodla se, e budu ps t o esko n meck ch vztaz ch nebo o jedn n sudetsk ch N mc Panebo e, takhle to tedy p i psan nefungujeSlova skl dat pinzetouV ech ch v ak byly Pen ze od Hitlera takto vesm s teny.Byla jsem zasko en a na tvan , jak byla kniha v ech ch vn man byl vyp chnut jen historick kontext, nikoliv kontext vnit n ho vn m n asu Na t st v zahrani hodnot jen kvalitu textu Vybrala jsem si st edoevropsk prostor, iju tady A co m fascinuje, je, jak se tu v echno m chalo a m silo Co m zaj m jako ob anku A pak jsme z tohoto m sta stvo ili takov vy i t n , zapouzd en esk prostor Dodnes m me v pov dom zasunut neopr vn n strach, e v echno ciz je nebezpe n Jak snadno se zapom n na fakt, e lid na cel m sv t maj z kladn c t n a pot eby toto n Jsme v ech ch zapouzd en do t m ry, e jsme p esv d en , jak v echno v me nejl p, a pou ujeme od Evropsk unie a po nev m co Je nutn nejprve pojmenovat a prozkoumat, co jsme zametli pod koberec I kdy fakt, e tu po stalet a u jakkoliv kontroverzn ili e i a N mci pospolu a sta ilo desetilet mezi roky 1938 a 1948, a v ichni zmizeli, je fascinuj c e i se dodnes tv , jako kdyby tu N mci a jejich kultura nikdy nebyli Pokud se o t chto faktech diskutuje, pak na odborn ch konferenc ch a v univerzitn ch u ebn ch, ale v on ch disputac ch a teori ch se ztr cej konkr tn lidsk osudy Co v m tedy p ijde na Pen z ch od Hitlera z sadn j To, jak se lov k dok e postavit k situac m, kdy je v e dosavadn v jeho ivot zpochybn no Jak n s pam zrazuje V echny Gita je p es v echny stinn str nky ena, kter si ivot nenechala nikdy pln zo klivit Knihu symbolicky rozev r hamletovsk sc na, tentokr t ale lebku dr v ruce d t Druh polovina knihy je vystav na na p dorysu antick ho dramatu, kter m m r da siln osobnost, kter se popasuje s ch rem, co je v Pen z ch od Hitlera cel vesnice Aluz , v etn biblick ch, je tu ada Kniha m b t jako st l, kde je prost eno pro r zn str vn ky A d le it je z v r, kdy se celou pravdu o ivot Gity Lauschmannov dozv d Denis, l ka , kter si myslel, e v echno v ivot zm knul a na v echno vyzr l a proplul sp n l ka , kter nezalo il rodinu, proto e odm tal omezen a z vazky, je p ita liv , u v si se sest i kami a u n ho se sejdou nitky cel ho Gitina p b hu a on v bec nev , co si s takovou pravdou po t Jde mi o to, e ka d lov k m p edstavu o sv m ivot jak ho uspo dat, jak pro t a je py n , kdy to zvl d Jenom e, jak zvl d me koly, kter si p ed sebe klademe sami, je vlastn nezaj mav daleko zaj mav j je, jak se popasujeme s t m, co p inese osud s t m, co ne ek me co n s dovede do bodu, kdy je v e zpochybn no V echno dosavadn zp sob ivota, man el , man elky, milenky, milenci najednou je jen tma a samota A z t samoty vzr st pochybnost a je onou samotou ivena lov k je v dycky s m, ale mus o tom v d t od ur it ho okam iku je v echno marnost Pro m je podstatn i proces psan Zp sob vypr v n a jazyk byl nejprve v cn , filozofuj c ale po naps n prvn kapitoly jsem si ekla, e zkus m sugestivn , emocion ln , vyklouben , groteskn styl Co chce chladnou soust ed nou hlavu a slova skl dat t m pinzetou Na pozad historick ch kulis se vyloupla modelov situace S po tkem psan Pen z od Hitlera jsem etla knihu o Pol Potovi kdy v Kambod i vyvra oval sv protivn ky, li jako prvn na adu intelektu lov a on si to zjednodu il vyvra dil v echny, kdo nosili br le Takov situace se d j v ude na sv t V roz ed n ale nem n krut form potkaj ka d ho, d j se dnes a denn ikana ve kole nen nic jin ho ne to, co je popsan v Pen z ch od Hitlera V hrani n ch situac ch, kter jsou zam niteln , se toto n obna uj lidsk charaktery, lid jednaj vyhrocen.M v rom n n jak autentick historick zdroje Je to ir fikce Kdy se lov k nadechne a potop , empaticky si dobu a postavu osah a samoz ejm tak prom tne mnoh ze sebe Dobov kulisy musej b t rovn d v ryhodn a co se t k motivu ne navracen majetku, zaujal m sv ho asu l nek v Respektu o rodin , kter esk ady ani po rehabilitaci majetek prost nevr tily Ale jen rom n dok e zachytit esenci doby se v emi z krutami a zbavit se n nosu fakt, kter zast raj podstatu kniha pak za ne t sv m nepochopiteln m ivotem Povrch k dost, ale ne k v e J u se po t ech letech psan pomalu podepisovala jako Gita Lauschmannov Co bylo ale daleko podivuhodn j , e nakladatelstv dost valo dopisy od lid , kte tvrdili, e jde o p b h jejich tety, maminky nebo babi ky.Jako bych napsala n kolik knihJak za aly Pen ze od Hitlera svou pou sv tem Hr la svou roli ud len cena Magnesie Litera v kategorii pr za v roce 2007 Na Lipsk kni n veletrh m pozval p ekladatel Mirko Kraetsch d vno p edt m, ne byla kniha na Magnesii Literu v bec nominovan U n s ji znalo p r lid , ale mezi bohemisty u kolovala V m na osobn p ed v n informac daleko v c ne na jak koliv masivn marketing.Jak knihu vn maj v cizin Jako bych napsala n kolik knih V ka d zemi k n p idaj n jak paraleln p b h V Ma arsku vn maj rom n krom p ipom nky obdobn ho historick ho kontextu, kdy byli ze Slovenska vys dleni po v lce Ma a i stejn brut ln jako u n s N mci existenci ln , s d razem na ot zku, kdo je vinen jestli doba, nebo konkr tn lid V Ma arsku m pot ilo u v born p ijet m prvn prozaick knihy A j po d kdo to tlu e , kde vyzdvihovali motivy p in rozpadu rodiny a variace podivuhodn ch vztah mezi rodi i a d tmi V N mecku oce uj p b h, kter m jsem str ila prsty do otev en r ny V Kanad poj maj Pen ze od Hitlera jako drsn a hororov p b h eny, kter si nenech pln zo klivit ivot a v dycky p e ije p b h hodn hollywoodsk ho velkofilmu Jako by se p es oce n historick kontext ztr cel a vystupovala s la p b hu P irovnala bych to k p stupu Tarantinov ch Hanebn ch panchart To si mohou dovolit jen Ameri ani, kte maj od velk ch evropsk ch d jin odstup.V N mecku v razn zm nili titul rom nu Pro Knihu pojmenovali Ein herrlicher Flecken Erde A to je ta kr sn zem , m n no ironicky Necht li Hitlera v titulu maj ho u dost a t knize by to pr ubl ilo p b h je vrstevnat , o n em jin m V anglick m vyd n zase nejsou zvykl na podtituly, tak e zmizel esk podtitul Letn mozaika V Izraeli je probl m s p ipom nkou titulu estn ho rijce atd Ale nic nen ernob l , lidsk osudy se ne d konstrukty politik a posl ze historik Proto ani Gita nen ernob lou postavou, ona sama se chov t eba ke sv rodin nespravedliv A cht la jsem to napsat tak, e nen jasn , zda je to d sledek toho, co pro ila, nebo jde o jej genetickou v bavu Do jak m ry jste ovliv ovala sv p ekladatele Nijak Jen jsem u t to knihy zd raz ovala jedin netrvala jsem na doslovn m p ekladu, ale na sugestivn m, emocion ln m vyzn n knihy v c lov m jazyce V n na n jak ch ten chDlouho jsme se nemohli k tomuto rozhovoru sej t, proto e jste byla v n na n jak ch ten ch v cizin.S pozv n mi na ten v souvislosti se zahrani n mi vyd n mi Pen z od Hitlera se skute n tento rok roztrhl pytel, te u po cel m sv t , v Kanad bylo p edstaven knihy a ten v Torontu a ve Vancouveru N kter ten jsem u musela od ct pot ebovala bych dvojnici, m m povinnosti v ech ch Pokud to lo, vzala jsem d ti s sebou, ale nem ou kv li m m ten m zame kat kolu.Jak m zp sobem byla ten zorganizovan V n mecky mluv c ch zem ch maj autorsk ten velkou tradici, jsou samoz ejmost Absolvovala jsem tu ten u s prozaickou prvotinou A j po d kdo to tlu e v r mci Evropsk ho festivalu rom nov ch debut v Kielu a v Berl n a na Lipsk m veletrhu ten iniciuje nakladatelstv , nebo se autorovi ozvou lid z kulturn ch instituc i organiz to i r zn ch projekt ten se po daj tak v r mci stipendijn ch pobyt.Jak se li p stup k autor m u n meck ch nakladatelstv od esk ch Obecn srovn no, je to nebety n rozd l N meck nakladatelstv se o sv autory staraj od p pravy p es lektorov n a po vyd n a n sledn marketing, prezentace a ten T pr ce si v Pravideln mi dokonce vol lektorka jak to zvl d m, jestli nejsem unaven Nakladatelstv domlouv ten , mus m absolvovat rozhovory v rozhlase a televizi To je v esk m kontextu n co nev dan ho Tady m autor po d pocit, e by m l nakladatelstv d kovat, e mu vydalo knihu Mluv m obecn , j m m nyn t st na podm nky v nakladatelstv i na v jime nou liter rn agentku Danu Blatnou, kter m zastupuje V ech ch ale nefunguj ani adekv tn spisovatelsk stipendia s jedinou v jimkou pobyt , kter organizuje Pra sk liter rn d m Po d je tu um le udr ov n pocit, e se m lov k ivit n m jin m a um n se v novat ve voln m ase Tento postoj vypl v z obecn ho p stupu ke kultu e jako by to nebylo n co, co lov k pot ebuje k d ch n , ale n co, co kdyby nebylo, tak se vlastn nic ned je Je to takov tr nink hou evnatosti Ale literaturu nelze vyhubit Na druh stran je to i prosp n odpadnou ti, kter si psan nena lo.Pen ze od Hitlera ekaj adaptace v jin ch m di ch Jak to jsou a kdy se na n m eme t it Divadeln dramatizace Pen z od Hitlera bude m t premi ru 10 ledna 2010 ve vandov divadle A Tom Ma n bude v koprodukci n kolika zem to it filmovou podobu Z legrace k m, e bych byla r da, kdyby to zfilmoval David Lynch I v literatu e m m r da takov autory, kte strkaj prsty do zkalen reality jako C lina nebo Bernharda.7 10 2010Frankfurt nad Mohanem Frankfurtsk kni n veletrh ten Frankfurt am Main, Buchmesse Lesung18.10 2010Sv tov premi ra hry Spac vady Divadlo Na z bradl 22 23 10 2010Podzimn kni n veletrh Havl k v Brod17 11 2010Linz Rakousko Linec sterreich 16 18 11 2010Radka Denemarkov hostem Liter rn ho festivalu o evropsk literatu e v New Yorku ter 27 jna 2010P edn ka na kated e slavistiky FF UL o sou asn lit 14.00 15.00, Toba na , n sleduje debata se studenty 15.00 15.30 P edn ka Dr Radky Denemarkov Autor jako str jce a jako ob Krize literatury i sp e krize liter rn kritiky Kostlivci ve sk ni esk spole nosti jak lze v historick ch kulis ch popsat smy len lidsk osud a jeho prost ednictv m osv tlit pravdu Pozn mka esk literatura dnes Jak je podle role spisovatele spisovatelky v dne n dob ten z den ku spisovatelky Radky Denemarkov 18.00 recepce na Lubla sk m hrad u p le itosti st tn ho sv tku R st eda 28 jna 2010 18.00, liter rn ve er, ten z knihy Pen ze od Hitlera, knjigarna Modrijan, moderuje p ekladatelka Tatjana Jamnik ter , 10.11.2009, 10 00 hod Komensky, Sch tzengasse 31, 1030 WienWorkshop s eskou autorkou Radkou Denemarkovou1 Rom n Pen ze od Hitlera2 Kostlivci ve sk ni esk spole nosti jak lze v historick ch kulis ch popsat smy len lidsk osud a jeho prost ednictv m osv tlit pravdu 3 Pozn mka esk literatura dnes4 Jak je podle m role spisovatele spisovatelky v dne n dob ter , 10.11.2009, 18 00 hod esk centrum, Herrengasse 17, 1010 Wien ten z den ku spisovatelky Radky Denemarkov Listopad 2007 pro Radku Denemarkovou neprob hal jen ve znamen bl c ho se p edv no n ho asu, n br p edstavoval i m s n stipendijn pobyt ve wiesbadensk Villa Clementine in Wiesbaden Jak tento m s c v Hesensku pro ila, zachycuje jej den k Prezentace n meck ho p ekladu knihy Pen ze od Hitlera, kter pod n zvem Ein herrlicher Flecken Erde vyd v n meck nakladatelstv DVA Tento druh rom n z pera esk autorky byl ocen n presti n cenou Magnesia Litera Vypr v p b h mlad n meckojazy n idovky Gity Lauschmannov , kter se po druh sv tov v lce vrac do sv ho rodn ho m sta v eskoslovensku V dom sv ch rodi nach z ciz rodinu D vku, jej p buzn vyvra dili nacist , p ij m okol s nen vist jako N mku Pra sk liter rn d m autor n meck ho jazyka p edstav jeho editelka Lucie ernohousov.Bli informace na czechcentres vienna, lesefestwoche, tagebuchtag

  • [PDF] Download ↠ Peníze od Hitlera | by Ô Radka Denemarková
   381 Radka Denemarková
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Peníze od Hitlera | by Ô Radka Denemarková
   Posted by:Radka Denemarková
   Published :2019-04-01T14:11:01+00:00

  About "Radka Denemarková"

  1. Radka Denemarková

   Radka Denemarkov vystudovala germanistiku a bohemistiku na FF UK, 1997 z skala doktor t Pracovala v stavu pro eskou literaturu AV R, t jako dramaturgyn v Divadle Na z bradl Od roku 2004 na voln noze Publikovala monografii Evalda Schorma S m sob nep telem 1998 , redigovala sborn k Zlat edes t 2000 , je autorkou studie Ohl dnut za Milenou Honz kovou in Dopis zmizel mu, 2003 V roce 2005 vy la jej prozaick prvotina A j po d kdo to tlu e, o rok pozd ji rom n Pen ze od Hitlera Magnesia Litera za nejlep pr zu roku Polsk vyd n bylo nominov no na cenu Angelus 2009 , za n meck obdr ela Usedomskou liter rn cenu 2011, laudatio Hellmuth Karasek a Cenu Georga Dehia 2012, laudatio Andreas Kossert Rom nov monografie Smrt, nebude se b ti aneb P b h Petra L bla 2008 byla ocen na Magnesi Literou za nejlep publicistickou knihu roku V roce 2010 uvedlo Divadlo Na z bradl jej divadeln hru Spac vady kni n 2012 Za p eklad knihy Rozhoupan dech 2010 od Herty M llerov , nositelky Nobelovy ceny, z skala Magnesii Literu za p eklad roku Dvojrom n Kobold 2011 byl nominov n na Cenu Josefa kvoreck ho Jej texty byly p elo eny do 17 jazyk ije v Praze s dcerou Ester a synem Janem.

  822 thoughts on “Peníze od Hitlera”

  1. Uff! To bolo čo za knihu? A prečo som ju vôbec čítala, keď to bolo miestami také útrpné? Odpoviem, ale asi iba trocha – užitočnosť prečítaného spočíva zrejme najmä v tom, že natočený svet z takejto strany v sebe nesie predpoklad radostnejších pohľadov a nádychov.„Život jsem přeosála přes síto. Bílou mouku jsem ignorovala a pod lupou sondovala jenom nečistou.“Kniha označená takto - „Peníze od Hitlera: Letní mozaika - Radka Denemarková“. V nej zachyte [...]
  2. Radka Denemarková. Razones para morirRadka Denemarková no empezó a escribir a una edad muy temprana (su primera novela la escribe en 2005, con treinta y seis años). Antes se había dedicada al teatro y antes aún a la enseñanza, pero, desde que decidió pasarse a la prosa, se ha hecho un importante hueco en las letras checas contemporáneas. No es que conozcamos mucho de ella (aunque resulte especialmente conmovedor saber que su primera obra era una biografía sobre Evald Schorm, cineasta t [...]


  3. Devastingly dark prose that had me in such a vice that forced me to read it in one sitting. I can only imagine how gorgeous it must be in it's original Czech language version. Here's an example:"Her belly swells and swells until she gives birth to a little machine gun, to a whole family of little, cold machine guns. They slip out of her like frozen steel snakes. Only in our hands and at her breasts do they thaw out; their shiny ammunition drips out of them. She could arm us with her offspring. W [...]


  4. I bought this book when I was in Prague after visiting the nearby fortress town of Terezin. Sometimes, the only Holocaust literature I come across deals with just that part of the history, not the implications for survivors once they were liberated. How does one go home and start to rebuild one's life? Gita tries to go home, but she does not exactly receive a warm welcome from the townspeople. After a series of terrible events that don't end with the war, Gita must forge ahead with a new life de [...]


  5. In sparkling, imaginative prose, celebrated Czech writer Radka Denemarkova depicts a world of absurdity and darkness. Money from Hitler tells the story of Gita Lauschmanova, who as a young girl in 1945 leaves a concentration camp as an orphan to face the stunning realization that there is in fact nowhere to return, and that the oppression and savagery of the holocaust are far from over. For Gita, living is no longer a question of right or wrong. It is purely a question of survival. Money from Hi [...]


  6. Un libro que se puede resumir en una palabra: angustia. Angustia porque no puedes sino darte cuenta de que somos el mismo perro con distinto collar.La autora muestra a través de la historia de Gita que el final de una guerra no significa el final de las desgracias, del dolor y del daño gratuito a los demás. La discriminación, la xenofobia, el odio a lo diferente y la envidia están vigentes en todo momento, aunque se cambie de bandera.Un libro que deja huella, aunque sólo sea para mostrarno [...]


  7. návraty"všechny ty příběhy se staly. Pořád nevím proč""vždycky se mi zdálo, že je mnohem těžší nashromáždit argumenty pro to, aby se člověk nezabil. Aby žil." (116)"povyšuju se nad nimi. Svým utrpením. Ony za to nemůžou, že nezažily hlad, že nezhltly dvě lžíce kopřivové polévky, , že neslyšely bosé hlasy zoufale se bránit sprchám, které považovaly za plynový déšť" (166/7)


  8. Jedna z nejlepších knih, kterou jsem v poslední době četla. Autorka líčí utrpení německo-židovské rodiny ve válečné a poválečné době. Příběh lidí, kteří kvůli svému původu nikam nepatří, je neuvěřitelně poutavý, nervy drásající, místy drastický. Kniha by měla být povinným čtením pro středoškoláky. Málokomu se podařilo ukázat zrůdnost křivd spáchaných na lidech, kteří jsou pro systém nežádoucí tak, jako se to podařilo autorce. (Olga T.) [...]


  9. Po delší době jsem si troufla zase na temnější knihu. Hořký příběh o osudu českých Němců, o lidské zaslepenosti, tuposti a nenávisti, která kvete v každé době. O věcech, které odmítáme vidět. Zajímavý způsob, jakým hlavní hrdinka popisuje své prožívání věcí, který mě ale někdy obtěžoval, obraz monstra s obrovskou nafouklou hlavou.


  10. Es muy duro e injusto lo que quiere contar esta escritora,en que dice que son hechos reales.Pero no me ha gustado la forma de contarlo.


  11. Neskončno hermetični prvi del; potem zgodba o sudetski Nemki / Judinji sicer steče, a se spet zaplete v manierizem. Škoda, ker tema je zanimiva.


  12. Literárně to není vyloženě špatné, ale tohle je zatím nejhorší pokus o umělecké zpracování této problematiky, který se mi dostal do rukou. Spíš mi přijde, že se to na tom všem chce jen přiživit.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *